Bắc Giang: Qui định giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp

07:01:00 17/01/2018

Quy định này áp dụng đối với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và Văn phòng “một cửa liên thông” (đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư) khi thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các KCN. Theo đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng "một cửa liên thông" có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư, luân chuyển hồ sơ đến các cơ quan liên quan; tiếp nhận kết quả từ các cơ quan liên quan và trả kết quả cho nhà đầu tư; thu các khoản phí và lệ phí theo quy định. Về phối hợp giải quyết hồ sơ, Văn phòng “một cửa liên thông” không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước, Trường hợp hồ sơ có những vấn đề vướng mắc chưa rõ, trong thời hạn không quá 1/4 của thời gian giải quyết loại hồ sơ đó, cơ quan thụ lý giải quyết hồ sơ thông báo bằng văn bản (chỉ một lần) mời nhà đầu tư đến để giải trình làm rõ hoặc chỉnh sửa hồ sơ cho hoàn chỉnh, đồng thời thông báo cho Bộ phận TN&TKQ biết để phối hợp, (thời gian nhà đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính). Tại Qui định ban hành kèm theo Quyết định số 882/QĐ-UBND cũng đã qui định cụ thể qui trình, thủ tục tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư tại Văn phòng “một cửa liên thông”; qui trình, thủ tục, thời gian thực hiện luân chuyển và giải quyết hồ sơ giữa các cơ quan thuộc các lĩnh vực: đăng ký đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư; đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; lĩnh vực môi trường; cấp phép xây dựng; thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy. Về trả kết quả giải quyết hồ sơ, qui định nêu rõ: Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Bắc Giang và các cơ quan có liên quan đóng trên địa bàn thành phố Bắc Giang chuyển trả trực tiếp kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng “một cửa liên thông”; UBND các huyện chuyển trả qua dịch vụ bưu điện theo đúng thời gian qui định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả trực tiếp cho các nhà đầu tư theo qui định./. BBT (Nguồn: Quyết định số 882/QĐ-UBND)

Dowload file

Chia sẻ:
Đánh giá:

0/5 (0 bình chọn)

 

Đăng ký Hội viên

Đang xử lý...