Liên hệ

Đăng ký Hội viên

Kính gửi: Ban Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang
Sau khi nghiên cứu Điều lệ, hiểu rỏ mục đích, nhiệm vụ của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang, tôi đại diện Doanh nghiệp làm đơn này xin gia Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang.Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định theo Điều lệ và Quy chế của Hiệp hội.

 

Đăng ký Hội viên

Đang xử lý...