Thông tin Ban chấp hành

Họ & tên: Phùng Văn Minh - Nguyên P. Giám đốc Sở kế hoạch & Đầu tư

Ngày sinh: 29/9/1950

Nguyên quán: Yên Dũng, Bắc Giang

Thường trú: TT. Neo, huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sỹ

Trình độ chính trị: Cử nhân

Đơn vị công tác: Hiệp hội Doanh tỉnh Bắc Giang

 

Đăng ký Hội viên

Đang xử lý...