Thông tin Ban chấp hành

Họ & tên: Nguyễn Đức Kha - Nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Ngày sinh: 03/10/1953

Nguyên quán: Làng Riễu, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Thường trú: Làng Riễu, Dĩnh Trì, Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cử nhân

Đơn vị công tác: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

 

Đăng ký Hội viên

Đang xử lý...